Sunday, June 8, 2008

An Overview of Things Threatening Dutch Society

(photo:cretinous hippy)

One of the better press releases to cross my desk recently was this little gem:

"An Overview of Things Threatening Dutch Society."


Sent out by the Ministry of Internal Affairs on May 30.

"The cabinet has made an inventory of the threats that could come up on us."


Executive Summary (the 'smart quotes' are in the original text):

"The breakout of a flu epidemic forms one of the greatest threats to Dutch society. The breakout of a pandemic is 'probable' and the results will be enormous. The oil crisis is also a great threat for national safety. A great sea flood is 'very improbable' because of the protection by dunes, dikes and other water protections. But if one of those really big floods did happen, the consequences are 'catostrophic.' In these scenarios, Dutch society would be seriously disrupted. There could be talk of (many) fatal victims, great economic damage, serious disturbance of daily life, and fear or anger among the populace."

"The chances of other threats to national safety are a little or much greater, but the consequences are smaller."

"The chances of a big heatwave with drought, a national power outage, or left or right-extremist riots are in the 'possible' to 'probable' category. Depending on the circumstances, the consequences would then be limited to serious."


Ah, your tax euros at work.

I find it comforting and intriguing that "Immigration" and "Threat of Muslims introducing Sharia Law" didn't make the list.

But who actually put this list together, you ask?

"Different ministries have worked together with a number of independent institutes and scientists to work up the list and the scenarios. Corporations and other governments helped, too."

And why?

"On the basis of the list and the scenarios per threat the Cabinet is taking measures."

I shall await news of further progress anxiously.

PS: Please don't underestimate the flooding danger, guys!

(jon appleyard)

Anybody think I'm kidding about this PR? Full text in Dutch after the "more."


Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad

30 mei 2008

RISICO’S VOOR NEDERLANDSE SAMENLEVING OP EEN RIJ

De uitbraak van een grieppandemie vormt een van de grootste risico’s voor de Nederlandse samenleving. Het uitbreken van een pandemie is ‘waarschijnlijk’ en de gevolgen zullen enorm zijn. Ook een oliecrisis is een groot risico voor de nationale veiligheid. Een grote overstroming vanuit zee is ‘zeer onwaarschijnlijk’ door de bescherming door duinen, dijken en andere waterkeringen. Maar als zo’n echt grote overstroming zich zou voordoen, zijn de gevolgen ‘catastrofaal’. In deze scenario’s raakt de Nederlandse samenleving ernstig ontwricht. Zo kan er sprake zijn van (veel) dodelijke slachtoffers, grote economische schade, ernstige verstoring van het dagelijks leven en angst of woede onder de bevolking. De kansen op andere bedreigingen voor de nationale veiligheid zijn iets of veel groter, maar de gevolgen zijn kleiner. Zo vallen de kansen op een hevige hittegolf met grote droogte, landelijke uitval van de stroomvoorziening of links- of rechts-extremistische rellen in de categorieën ‘mogelijk’ tot ‘waarschijnlijk’. Afhankelijk van de omstandigheden zijn de gevolgen dan beperkt tot ernstig.

Dat blijkt uit de inventarisatie die het kabinet heeft laten maken van dreigingen die op ons af zouden kunnen komen en die tot ontwrichting van de samenleving zouden kunnen leiden. De inventarisatie volgt uit de strategie nationale veiligheid, en is met voorrang gericht op de thema’s klimaatverandering, energievoorziening en polarisatie en radicalisering. Op basis van de inventarisatie en de scenario’s per dreiging neemt het kabinet maatregelen. Op die manier kan zo veel mogelijk voorkomen worden dat de maatschappij ontwricht raakt.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten de zogenoemde Nationale Risicobeoordeling naar de Tweede Kamer te sturen. Verschillende ministeries hebben samen met een aantal onafhankelijke kennisinstituten en wetenschappers de inventarisatie en de scenario’s opgesteld. Ook het bedrijfsleven en medeoverheden hebben hieraan meegewerkt.

De risico’s die de Nederlandse samenleving bedreigen zijn ingedeeld in drie categorieën:

1. Grote kans, grote gevolgen

* De uitbraak van een wereldwijde grieppandemie, met een virus dat tot dan toe nog onbekend is. Nederland heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om verspreiding in Nederland te voorkomen, zich hierop voor te bereiden en er goed op te kunnen reageren. De ernst en omvang van dit scenario vraagt continue aandacht en de voorbereiding is nog niet klaar.
* Een oliecrisis of olieschaarste als gevolg van wereldwijde politieke ontwikkelingen. De Nederlandse regering streeft naar energiebesparing, het meer inzetten van duurzame energie en het internationaal spreiden van de herkomst van olie.

2. Kleine kans, maar grote gevolgen

* Grote overstromingen. De kans dat Nederland getroffen wordt door grote overstromingen vanuit zee is zeer onwaarschijnlijk. Om de veiligheid op peil te houden zijn de programma’s van de regering "Zwakke schakels kust", "Ruimte voor de rivier" en het "Hoogwaterbeschermingsprogramma" van groot belang.
* Moedwillige verstoring elektriciteit (regionaal). De kans hierop is onwaarschijnlijk, er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag op de elektriciteitsvoorziening. Bovendien worden al veel maatregelen genomen om het elektriciteitsnetwerk te beveiligen.

3. Grotere kans, kleinere gevolgen

* Polarisatie en radicalisering. Met het "Actieplan polarisatie en radicalisering" heeft het kabinet een aanpak gepresenteerd gericht op signaleren, voorkomen en interveniëren. Het lokale bestuur speelt daarbij een centrale rol.
* Landelijke uitval elektriciteit. De bedrijfszekerheid van het elektriciteitsnet is groot. Door betere Noordwest-Europese afspraken over verdeling en transportcapaciteit moeten regionale problemen worden opgevangen.
* Hitte en droogte. Als gevolg van klimaatveranderingen neemt de kans hierop toe. Sectoren die afhankelijk zijn van koelwater moeten zich hierop voorbereiden, net als de binnenvaartsector i.v.m. lage waterstanden. Ook de voorbereiding op grote natuurbranden vraagt aandacht.

RVD, 30.05.2008

No comments: